Bijzondere personen
Omhoog Wapen Naamsbetekenis Bijzondere personen Oude documenten

 

 

1- Hendrik, vader van Reinera (vrouw van rentmeester Joost Hagendoorn)

Doordat er (nog) geen link is tussen de stamboom Losscher en het gezin van Henrick Losscher, hier een opgave van zijn parenteel.

Parenteel van Henderich (Henrick) Losscher

I Henderich (Hendrik) Losscher is geboren in ?. Hendrik is overleden in ?. Hendrik begon een relatie met Aeltjen (Aaltje) Kosters (Coster/Custers). Aaltje is geboren in ?. Aaltje is overleden in ?.
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Gertruicken (Geertruid) Losscher. Zij is gedoopt op 03-02-1605 in Deventer. Geertruid is overleden in ?.
2 Reijntjen (Reijnera) Losscher, geboren op 01-11-1606 in Deventer. Volgt II.
3 Jan Losscher. Hij is gedoopt op 10-03-1612 in Deventer. Jan is overleden in ?.
II Reijntjen (Reijnera) Losscher is geboren op 01-11-1606 in Deventer, dochter van Henderich (Hendrik) Losscher (zie I) en Aeltjen (Aaltje) Kosters (Coster/Custers). Zij is gedoopt op 25-11-1606 in Deventer. Reijnera is overleden op 01-11-1694 in Deventer, 88 jaar oud.
 
Notitie bij Reijnera: Joost Haghedoorn, zoon zaliger Berent Hagendoorn en Marrijtien ter Vijlein, de Engestraat en Reijnier Loscher, dochter van Henderick Loscher, aan de Nieuwemarkt. Ondertekening: Joost Hagedoorn bruijdegom, Reijnera Losschers bruijdt. Doopgetuigen bij Joost waren: Ludolph ter Viell, Jan Luninck, Aeltijen Hagedoorns.
Van Joost is er een klein schilderijtje bekend, wat waarschijnlijk geschilderd is door Thomas de Keyser, of eventueel door Gerard ter Borch(indirect familie). Het schilderijtje is momenteel in het bezit van de fam. Kronenberg, die zo vriendelijk waren om mij deze foto toe te sturen.
Joost Hagedoorn 1602

Tevens bestaat er van het huwelijk een mooi gegraveerde huwelijkspenning, met de volgende tekst:

Twee harten die oprecht, in liefde wel vernoecht,
Bestaen haer trouw in echt, den hemel t’samen voecht.
Joost Hagedoorn out 26 en Reijnera Losschers out 21 Jaaren, getrout den 17en februarij 1628.
Door hoop geloof in Liefd gesticht, van deucht geleijdt aen trow verplicht,
In wil vereent, in wench vernoecht, tot doot ons Levens acker ploecht.

De afbeelding van een soortgelijke penning werd mij toegestuurd door Mevr. Drs. M. Scharloo, conservator afd. penningen van het Leids Koninklijk Penningkabinet. Het origineel is in particulier bezit en deze wil onbekend blijven.

Joost en Reijnera Ehel. nemen in 1637 lijfrente op hun kinderen: Cunneken, Helena, Geertruid en Berend Hagedoorn, toen 7, 6, 3, en 1jr. oud. Waarschijnlijk kwamen de Hagedoorns via Reijnera aan hun familie wapen, omdat Reijnera hetzelfde wapen voerde alleen met andere kleuren.
Op 27-04-1632 werd een akte van transport van een stuk land, gelegen over de IJssel op de hoge Fenneken Kockskamp, door de burgemeester, schepenen en de raad van Deventer, aan Joost Hagedoorn en Reijnera Losscher, zijn vrouw. Reijnera Losscher, wed. Hagedoorn, erft, van haar zuster Geertruid, op 14-04-1671 een leen voor het goed ,,Wolferding’’, gelegen tot Espelo, op haar beurt beleent zij op 02-06-1695 haar zoon Johan weer met dit goed. Akte van obligatie van een jaarlijkse rente uit de stadsaccijns voor Ailtgen ther Haer, wed. van Johan Koester, 21-02-1576, met transfix van 23-07-1671, waarbij Hermannes Roeck en Anna Traest zijn vrouw, hun aandeel in deze stadsobligatie verkopen aan Reijnera Losscher, wed. van Joost Hagedoorn, die reeds het resterende deel toebehoort.

De dichter Moonen schreef een lied voor de begrafenis van Reijnera, van haar wordt vermeld dat zij 88jr. werd en de laatste was van haar ,,lange en grijzen stam’’.
Bron: http://harrie.adviseert.com, Harrie Hagedoorn.
 

Reijnera trouwde, 21 jaar oud, op 17-01-1628 in Deventer [bron: genealogie Hagedoorn internet] met Joost Hagedoorn, 26 jaar oud. Joost is geboren op 03-01-1602 in Deventer. Joost is overleden op 11-01-1659 in Deventer, 57 jaar oud.
 

Notitie bij Joost: Uit Sloet Uitheemse Lenen, Leenakteboek Gelre 1912, blz.37:
Johan Custers, erve sijnes vaders Sweders, 6 Septembris 1582.
Aeltgen Custers, onmundig, erve hares vaders Johans, beleent, 13 Septembris 1594.
Eadem laet eedt vernieuwen door Willem Marrienborch, den 3 Julij 1627. Eadem tuchtigt haeren man Hendric, Losser, ende disponeert dat dit leen naer oer ende oer mans doot onder haere na te latene kinderen gelickelic sal deylbaer sijn, den 2 Julij 1632.
Eadem, weduwe, laet eedt vernieuwen door Otto Engelen, den 18 April 1649. Geertruyt Losschers als erve haeres moeders Aeltjen Custers beleent, den 11 Januarij 1661.
Reinera Losschers, wed. Hagedoorn, erve haeres susters Geertruyt, beleent, den 14 April 1671.
Johan Hagedoorn, erve sijns moeders Reinera Losschers, wed. Hagedoorn, beleent, den 2 Julij 1695.
Idem laat sijn beslote dispositie approberen, 12 Junij 1704.
Joost Hagedoorn, erfgenaem sijns ooms Johans, beleent, 8 Aug. 1706. Idem draegt dit leen op aen Anna Cuniera Hagedoorn, die daer weder mede beleent is, 1 Aug. 1725. Hulder Antony Borgerink, haer man.
Eadem, na overlijden haars mans, stelt tot hulder haar soon Johan Eylard Borgerink, 16 Nov. 1752.

Beroep:
    Rentmeester    

 

2- Reinera Losscher

Reinera overleed in 1694 als vrouw van rentmeester Hagedoorn. Voor haar is een gedicht gemaakt.

 

 

 

3- Henrick als provisor

De Fermerie (een locatie voor de verpleging van zieken, soms van zieke militairen), nu een buurthuis van het Noordenbergkwartier te Deventer. Een fraai opschrift vermeldt: “Henrick Losscher ende Johan Jordens als Provisoren hebben deze huisen laten timmeren anno 1638". Het belendende speelzaaltje was in 1983 gerenoveerd. Het schijnt dat in de Franse tijd Napoleon Bonaparte ‘De Fermerie’ heeft aangedaan, zo vertelde een gids. Ten tijde van Napoleon deed het buurthuis dienst als ziekenhuis, daarvoor als armenhuis, daarna ook en met een lange boog in de tijd dus als buurthuis.

Onbekend is de relatie hiervan met de timpaan, die op deze plek zou hebben gestaan van het voormalige Geertruidengasthuis in 1618 (kijk hier)

    

De foto's zijn in 2006 door Hendrik Jan Losscher (1929) genomen.

 

4- Henrick Losscher als hereboer in het boek 'De Groote Stille Knecht'

Aar van de Werfhorst (1907-1994)
Het werk 'De groote, stille knecht' (1936) speelt zich af in een marke die ergens in de buurt van Junne gesitueerd kan worden. Het werd geschreven in de boerderij 'het Rottenklooster' die hij gedeeltelijk huurde van de familie Kerkdijk in de buurtschap Junne, gemeente Ommen. In Junne was hij al vaker geweest, als kleine jongen al, bij zijn grootouders Pieter Hansesz. Knol en Neeltje van de Werfhorst. De grootvader bracht hem op het idee, het pseudoniem Van de Werfhorst te kiezen.

Het is niet duidelijk in welk jaar dit verhaal zich afspeelt. Henrick is een rijke boer, die aan het eind van het boek ook de pest niet kan ontwijken.

 

5- Henrick in Markeboek van Raalterwoold

(Transcriptie: Geert Hannink, Raalte)

Marckenboeck der burschappen Tij unde Rade, Lynderthe unde Boetele regestriert anno 1615 den 25 May. Anno Domini 1639 designati sunt pro tempore indices campestrii nobilis vivi Geerlacus ... Besten et Johannes ... der Becke dio tertia Julij.

M A R C K E N Z E D U L E V A N R A E L T E R W O O L T geëxtrahiert uth het olde marckenboeck ende vortsz allet genne der marcken voerschreven soe van die Vloetgravens ende anders daerahn appendiert, upt nije gereijstreert durch marckenrichteren in der tijtt, die Edelen Johan van der Beecke ende Unico van Twickelloe, schults tho Raelte, Anno 1615 den 25 May.

Anno 1635 den 24 Junij. Marckenrichteren die Edelen Gerhart Martens unde Geerlich van Besten, ten versuiecke van die marckenrichteren van Heeten, Johan Bruins ende Henrick Losscher, sint mancanderen beijegent tusschen Boetele ende Heeten om in menonge die limiten tusschen beiden aff te palen, dan alsoe om weinicheit der erfgenamen ende defect van de heit van conschap, is die saeke in statu verbleven, om ahn beiden zijden sich te ehrcondigen ende haer bewijs bij te brengen.

U edeles guede vrunden, Adam van Herdt Niclaes van Boeckholt Johan van Coverden Henrick Vriesewick, rentmeester Johan van der Beeck Johan Luloff Gerlich Doeis Herman van der Beecke Henrick Losscher Johan van Twickelloe Gerrit van Deth Allart Hellendoren, rentmeester. Dese nhavolgende getuigen beleidet die marckenrichteren van Raelter Woelt die edele erentfeste Jonkeren Gerrit Mertens unde Geerlich van Besten, ende dat van wegen die buirschappen Tij unde Raede, Linderte, Bootele, contra d'van Luttenbarch. Anno 1632 den 4 Julij bint erschennen in den gerichte Tonnis ten Tijhuis tho Boetele, Esken upten Tij ende Derrick toe Vechterloe, ter instantien ende gerichtelick versoeck van die edele erentfesten Gerrit Martens ende Geerlich van Besten marckenrichteren in der tit van Raelterwoolt, dachgelacht sinde om een tuichnisse der waerheit te seggen bij die poena van 25 olde schilden ende haer zielen salicheit, up interrogatoria ende vragestuicken haer voergeholden.

 

6- Carel Frederik de accordeon kampioen

Carel Frederik (1885) was accordeon virtuoos. Hij is zelfs kampioen van Nederland geweest.

 

Foto uit ca. 1923                                        en ca. 1930

In 1971 stond Carel Frederik als 86 jarige in de krant.

 

7- Bert Losscher als Elvis

Musicus: begon in 1961. De band Big Rock Rivival werd opgericht in 1972. Andy de Jong was de oprichter van de groep. Na 3 maanden verliet zanger Pim Maas de groep en kwam Terry Lee in de persoon van Bert Losscher als gitarist en zanger. T/m 1974 heet de groep Big Rock Rivival en maakt op VIP records een elpee. De groep speelde rock & roll muziek. Na 1974 gaat de groep verder onder de naam Terry Lee’ Rock Rivival. In 1976 valt de groep uit elkaar en gaat Andy de Jong verder met Rock Explosion en Terry Lee start een nieuwe band. Later zien we hem terug bij Stardust. Herman Brood en Dick Beekman (beide ex Cuby & the Blizzards) kwamen de groep versterken.

http://www.poparchiefgroningen.nl/act/info/796